Til hovedinnhold

Organisering og styring av bærekraftarbeidet

Kravene og forventningene til bærekraft blir stadig høyere, og i Color Line er dette allerede en integrert del av vår forretningsvirksomhet. Derfor er bærekraft også en del av styrets ansvar, siden styret som øverste organ er ansvarlig for å sette mål for virksomheten, organiserer arbeidet og utøver kontroll.

Color Lines styre har organisert rederiets bærekraftsarbeid innenfor rammen av klima-, miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold, og har et spesielt fokus klimarelaterte risikoer og muligheter, inklusive verdiskaping og finansieringsmuligheter.

Videre er det konsernledelsen som har ansvar for å utarbeide, oppdatere og følgeopp bærekraftsstrategien, nøkkeltall og prosesser, herunder hvordan risiko- og mulighetsbildet vil kunne påvirke oss i tiden fremover.

Color Line har i tillegg etablert et strategisk klima- og bærekraftsutvalg (SKB), bestående av Direktør bærekraft og compliance, Direktør for bærekraftig tonnasje- og havneutvikling, Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Konserndirektør økonomi og Konserndirektør strategi og forretningsutvikling. SKB er ansvarlig for å koordinere det strategiske arbeidet med bærekraft i Color Line, og koordinere grenseflatene mellom hovedarbeidsstrømmene innenfor bærekraft.

 

Bærekraftprogram

Parallelt med utarbeidelsen av vår helhetlige bærekraftstrategi, har vi også fokusert på hvordan vi praktisk skal implementere strategien og jobbe helhetlig og langsiktig for å nå våre målsettinger. Gjennom dette arbeidet har det blitt identifisert og gruppert et utvalg av bærekraftrelaterte prosjekter som vil være førende i arbeidet knyttet til våre syv fokusområder.

Til sammen utgjør disse 19 prosjektene Color Line sitt Bærekraftprogram, og koordineres gjennom en egen programstruktur. Denne programstrukturen skal sikre at bærekraftarbeidet er strukturert, tverrfaglig og transparent, og påse at arbeidet omfavner bredden av vår drift.

Vi er avhengig av de ansatte for å nå våre ambisiøse bærekraftambisjoner og -mål. En ambisiøs og målrettet bærekraftstrategi er en stadig viktigere motivasjonsfaktor for rekruttering av, og engasjement hos de ansatte. Involvering av hele organisasjonen er derfor et prioritert område.  Ansvarliggjøring av den enkelte ansatte og ulike ledernivåer er viktig for å sikre utvikling av kompetanse og en sterk kultur for bærekraft.

Alle små dråper