Til hovedinnhold

Våre viktigste klimamål

Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største utfordring, og FN har konkludert med at den globale oppvarmingen må begrenses til 1,5°C dersom vi skal unngå de mest alvorlige konsekvensene. I EU og i Norge er dette omsatt til målene om å redusere klimautslippene med 55% innen 2030 og oppnå klimanøytralitet innen 2050. 

Så hvordan kan vi i Color Line bidra? Et viktig utgangspunkt er at vi deler de europeiske klimamålene. Det betyr at vi skal mer enn halvere våre klimautslipp innen 2030, målt fra 2000, og bli klimanøytrale innen 2050 – så fremt konkurransedyktige nullutslippsdrivstoff blir tilgjengelig for våre skip. Dette vil samtidig sikre at vi oppfyller IMOs mål om minst 40% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, men da målt fra 2008. 

Selv om klimamålene våre er svært ambisiøse, er vi allerede på god vei. Siden 2000 har vi redusert karbonintensiteten i transportarbeidet vårt med om lag 40% for flåten sett under ett. Det er en rekke faktorer som har bidratt til dette, slik som flåtefornyelsen på 2000-tallet og Color Hybrid i 2019, energieffektivisering, landstrøm og driftsoptimalisering. 

Color Line har derfor ligget i fremste rekke også innenfor bærekraft, og det kapitaliserer vi på nå som forventninger og krav innenfor bærekraft øker kraftig. Med bakgrunn i vår metodiske og langsiktige tilnærming, forventer vi å kunne nå 2030-målet vårt gjennom kontinuerlige forbedringer og selektive investeringer i eksisterende flåte – selv om de siste forbedringene vil være langt mer krevende å realisere enn de første.  

Bærekraftstrategien vår gir ytterligere detaljer om hvordan vi skal oppnå klimamålene, og blant våre 19 bærekraftsprosjekter er det hele syv innenfor fokusområdet «Mot klimanøytral drift». Det illustrerer hvor viktig klima er innenfor den bredere bærekraftsagendaen, der driften av skipene representerer mer enn 95% av våre totalutslipp. 

Blant de klimarelaterte bærekraftsprosjektene skal vi fremover mot 2030 skal vi derfor blant annet ytterligere energi- og klimaeffektivisere våre operasjoner både på sjø og land, utforske mulighetene for grønn seilingsoptimalisering og hydrodynamiske forbedringer, og se på muligheter for å elektrifisere kjøretøyparken vår. I tillegg vil vi høste klimaforbedringer gjennom energieffektivisering fra den pågående digitaliseringen. 

For skipene er det derimot bred faglig enighet om at helelektrifisering er lite egnet med dagens teknologi for større skip som seiler over lengre distanser. Derfor skal vi også fortsette det langsiktige arbeidet frem mot 2050 med alternative nullutslippsløsninger, slik som ammoniakk, metanol, biodrivstoff og karbonfangst. I dette er vi avhengige av å arbeide tett med ulike fagmiljøer, landbasert industri, myndigheter og en rekke premissleverandører, med utgangspunkt i erkjennelsen om at ingen løser klimautfordringen alene og at vi er sterkere sammen. 

Color Lines satsning på bærekraft springer ut fra vår verdiplattform om at vi bryr oss, bygger tillit og bryter vei, men det grønne skiftet blir også stadig viktigere i forretningsstrategi og kommersielle satsning. Dagens klimabevisste ungdommer vil være vår viktigste kundegruppe i 2050, og vil forvente store opplevelser med små avtrykk. 

Alle små dråper

Tilknyttede fokusområder: