Til hovedinnhold

Fra vei til sjø

Kombinasjonen av gods- og passasjertransport mellom halvøyen Norge og destinasjonslandene Danmark, Sverige og Tyskland danner grunnlaget for Color Lines høyfrekvente, helårlige ruter. Godstransporten til Color Line er del av Norges samfunnskritiske infrastruktur, og svært viktig både for importen av nødvendige varer som mat, medisiner og råvarer til industrien og eksporten av varer som fisk og ferdige industriprodukter. Videre er faktorer som sikkerhet, pålitelighet og regularitet svært viktig i tillegg til kostnadseffektivitet i internasjonale logistikkjeder. Color Line imøtekommer alle disse behovene siden vi går hver dag hele året med minimale driftsforstyrrelser.

Grønne godskorridorer – en del av løsningen

Fra et klimaperspektiv er sjøveien allerede bredt anerkjent som miljøveien for godstransporten. Det handler ikke bare om direkte utslipp per fraktenhet, men også om at den raskt økende veitransporten nødvendiggjør stadige veiutbygginger og naturinngrep, og forårsaker køer, svevestøv og ulykker. Color Line søker derfor hele tiden å øke sin andel av godstransporten til og fra Norge. «Fra vei til sjø» er et felleseuropeisk initiativ der også Norge deltar. Målet er å flytte godstransport over til sjø, og gjennom dette bidra til å redusere klimautslippene og veitrafikken, som også vil bidra til å gi færre ulykker og mindre veislitasje.

Norge har et nasjonalt mål om å overføre 30 % av veitransporten som går over minst 300 kilometer over til sjøbasert transport. Stadig flere vareeiere søker også bærekraftig transport med redusert klimaavtrykk, og Color Lines daglige, helårlige ruter er derfor et stadig mer attraktivt tilbud for mange transportører med oppdrag mellom Norge og Europa.

For å utnytte sjøveiens klimaegenskaper innenfor godstransporten fullt ut, må bransjen i fellesskap utvikle nye løsninger og effektive verktøy for planlegging og samhandling for å tilpasse seg fastere ruter fremfor fleksibiliteten som kommer gjennom veikjørte vogntog. Color Line vil jobbe aktivt med vareeiere, transportører, myndigheter og andre aktører for å realisere målene for godsoverføring. Med sine helårlige, høyfrekvente seilinger mellom Norge og kontinentet utjevner Color Line mye av veitransportens fordeler når det kommer til tid og fleksibilitet, og vi arbeider hver dag for å sikre at tilbudet også er konkurransedyktig på pris. Color Line skal være en del av løsningen som en viktig aktør for å etablere «Grønne korridorer», og således bidra til å akselerere godsoverføringen fra vei til sjø.