Til hovedinnhold

Mot klimanøytral drift

Siden Color Lines ambisjon er å være klimanøytrale i 2050 og mer enn 95% av våre egne klimagassutslipp kommer fra driften av skipene, er klimaforbedringer av flåten et hovedområde i bærekraftsstrategien. Color Lines nåværende flåte består av moderne og effektive skip bygget i perioden 2004-2019, inkludert et av verdens største plug-in hybridskip, Color Hybrid. Vi har siden 2004 fornyet flåten med mer klimaeffektiv teknologi, tilpasset vårt spesifikke rutetilbud. Salget av M/S Color Viking og M/S Color Carrier i 2022 markerte sluttstrek for den eldre tonnasjen i selskapets flåte, og nå er alle skipene til Color Line designet og bygget til den spesifikke ruten de trafikkerer i.

Tonnasjeutvikling i tråd med krav og forventninger

Vår moderne flåte skaper handlingsrom. Det er ikke behov for å gjennomføre store ombyggingsprosjekter på kort og mellomlang sikt for å tilfredsstille eksisterende og forventede klimakrav og reguleringer. Det gir oss anledning til å ha et mer langsiktig og gradvis perspektiv på konverteringen til en klimanøytral flåte, noe som er svært viktig i lys av at teknologiutviklingen av fremtidige løsninger fortsatt er på et tidlig stadium.

I perioden 2000-2019 har karbonintensiteten cgDist (AER) blitt redusert med 38 % som følge av flåtefornyelser, landstrøm, batteriteknologi og tiltak innenfor energieffektivisering. Vi vil videre fortsette å monitorere teknologiutviklingen og delta aktivt i pilotering av karbonnøytrale skipsløsninger. I tillegg skal vi fortsette å bidra aktivt i diskusjonene rundt fremtidige reguleringer, både på internasjonalt nivå, innenfor EU og nasjonalt.

Color Line opererer i segmentet nærskipsfart med helårlig rutetilbud mellom faste havner, og kan ta i bruk en rekke nullutslippsløsninger hver for seg eller i kombinasjon. Color Lines skip egner seg derfor for pilotering av ny teknologi. I regi av Grønt skipsfartprogram sluttførte vi i 2021 vår pilotstudie om ammoniakk som alternativt drivstoff om bord på Color Fantasy (Oslo-Kiel), med positive resultater for sikker bruk og bunkring av denne drivstofftypen. En ny studie, også under ledelse av Color Line, ser på bruk av ulike kombinasjoner av lav- og nullutslippsdrivstoff med SuperSpeed 1 (Kristiansand-Hirtshals) som pilot.

I arbeidet med å utvikle fremtidens nullutslippsteknologier er den norske klyngen globalt ledende, ikke minst gjennom samarbeidet i Grønt Skipsfartsprogram. Color Line skal være en aktiv aktør og bidragsyter i det videre utvikling- og innovasjonsarbeidet, der resultatene av disse initiativene kommer til nytte for hele den maritime klyngen.